MacroPore Biosurgery International Products
Search Contact Us Site Map Help
International Products
EU - British
EU - French
EU - German
EU - Italian
EU - Spanish
Thailand - Thai
South Korea - Korean
USA Products & Services
Home » International Products » Thailand - Thai
Thailand - Thai

บริษัทแมคโครพอร์ ไบโอเซอร์เจอรี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 ณ เมืองซาน ดิเอโก มลรัฐ แคลิฟอร์เนีย และได้ขยายฐานเทคโนโลยีทางด้านผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ชีวภาพเพื่อคิดค้นและพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ในด้านศัลยกรรมชีวภาพหรือไบโอเซอร์เจอรีให้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีทางด้านผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ชีวภาพนี้รวมถึงเครื่องมือที่เป็นโพลีเมอร์ที่ย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพสำหรับใช้ปลูกฝังบริเวณกระดูกสันหลัง หรือในศัลยกรรมระบบประสาท กล้ามเนื้อ โครงกระดูกต่าง ๆ และแผ่นฟิล์มเนื้อบางที่ย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพสำหรับใช้กับเนื้อเยื่ออ่อน แมคโครพอร์ ไบโอเซอร์เจอรีได้เสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนในประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2543 และมีหุ้นสามัญซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แฟรงเฟิร์ท โดยใช้สัญลักษณ์ XMP

อุปกรณ์ใส่ในร่างกายสำหรับแก้ไขความผิดปกติ และผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ในอดีต อุปกรณ์ใส่ในร่างกายสำหรับแก้ไขความผิดปกติจะทำจากวัสดุที่ถาวร เช่น โลหะ และเซรามิค อุปกรณ์ใส่ในร่างกายที่ถาวรหรือที่ไม่สามารถย่อยสลายได้นี้ จะยังคงฝังอยู่ในร่างกายแม้ว่าแผลหรือการบาดเจ็บจะหายเป็นปกติแล้ว แต่ทว่าคนไข้บางรายใช้งานจากอุปกรณ์นั้นเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งนั้นหลังจากหายเป็นปกติแล้ว สิ่งปลูกฝังที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพผลิตขึ้นจากโมเลกุลที่มีความคล้ายคลึงกับโมเลกุลของร่างกายมนุษย์ และจะย่อยสลายตัวหลังจากที่เนื้อเยื่อกลับสู่สภาพปกติ

อุปกรณ์โพลีเมอร์ที่ใส่ในร่างกายชนิดย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

อุปกรณ์โพลีเมอร์ที่ใส่ในร่างกายชนิดย่อยสลายได้ทางชีวภาพสร้างจากโมเลกุลที่โดยหลัก ๆ แล้วมีโครงสร้างเหมือนกับโมเลกุลของกรดแลคติค (แลคติค แอซิด) ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายมนุษย์ (ร่างกายจะสร้างกรดแลคติค ในกล้ามเนื้อต่าง ๆ ในระหว่างที่ร่างกายทำกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังอย่างหนัก) ห่วงโซ่โมเลกุลโพลิเมอร์ที่เป็นเส้นยาว สร้างขึ้นโดยนำสารต่างๆที่ได้จากกรดแลคติคที่มีชื่อว่า แลคไทด์ มาผสมเข้าด้วยกัน โพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นเรียกกันโดยทั่วไปว่า โพลีแลคไทด์ หรือ PLa อุปกรณ์ใส่ในร่างกายของแมคโครพอร์ ไบโอเซอร์เจอรี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับทั้งเนื้อเยื่ออ่อน และเนื้อเยื่อแข็ง (กระดูก) ผลิตขึ้นจากโพลีแลคไทด์ ซึ่งเป็นโคโพลีเมอร์ ระหว่าง Poly (L-lactide-co-D, L-lactide) ในอัตราส่วน 70:30

กระบวนการทางชีวเคมีของผลิตภัณฑ์

โคโพลีเมอร์จะคงความแข็งแรงทนทานในระหว่างที่แผลหรือการบาดเจ็บกำลังกลับคืนสู่สภาพปกติ แล้วจะค่อย ๆ แตกตัวอย่างช้าๆเป็นโมเลกุลกรดแลคติค โดยกระบวนการไฮโดรลิซิส กระบวนการย่อยสลายตัวที่เกิดขึ้นนี้มี 2 ขั้นตอนด้วยกัน คือ (1) น้ำ (H2O) จะแทรกเข้าไปในสิ่งปลูกฝังและทำปฏิกิริยากับโพลีเมอร์ แล้วทำให้ห่วงโซ่โพลีเมอร์แตกออกจากกัน (ไฮโดรลิซิส) (2) ปฏิกิริยาดังกล่าว จะทำให้ห่วงโซ่โพลีเมอร์สั้นลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งแตกออกเป็นโมเลกุลกรดแลคติคเดี่ยว ๆ จากนั้นโมเลกุลกรดแลคติคเหล่านั้นจะถูกย่อยทำลายที่ตับกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ แล้วถูกปล่อยออกทางปอด

ข้อดีของอุปกรณ์ใส่ในร่างกายที่เป็นโพลีเมอร์ชนิดย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

- สามารถย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพ เข้ากับร่างกายได้ดี และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย โดยออกแบบขึ้นเพื่อใช้กับทั้งเนื้อเยื่อแข็ง (กระดูก) และเนื้อเยื่ออ่อน
- สามารถทำนายอัตราการย่อยสลายล่วงหน้าได้
- ช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการติดต่อโรคหรือเชื้อโรค ซึ่งมาจากผลิตภัณฑ์จาก(เนื้อเยื่อ)มนุษย์หรือสัตว์
- ไม่ไปปิดหรือบังเนื้อเยื่อบนภาพถ่ายเอกซ์เรย์ ภาพถ่าย MRI/CT
- มีความแข็งแรงทนทานที่เหมาะต่อการใช้แต่ละประเภท
- ช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาในระยะยาวของการผ่าตัดซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมีการผ่าตัดซ้ำ
- ช่วยลดความเสี่ยงต่อแรงกดรอบๆ กระดูกที่กำลังฟื้นฟูสภาพ (อุปกรณ์ใส่ในร่างกายที่เป็นโลหะที่แข็งเกินไป อาจทำให้กระดูกสึกหรือไม่แข็งแรงได้เมื่อใช้เป็นเวลานาน)

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพ

เกี่ยวกับกระดูกสันหลังและศัลยกรรมกระดูก - โดยการใช้เทคโนโลยีแรกเริ่มในการผลิตวัสดุชีวภาพสำหรับใช้กับเนื้อเยื่อแข็ง (กระดูก) เป็นหลัก แมคโครพอร์ ไบโอเซอร์เจอรี่ได้มุ่งพัฒนาอุปกรณ์ใส่ในร่างกายที่เป็นโพลิเมอร์ชนิดย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อที่จะช่วยตรึงหรือยึดตำแหน่งของกระดูกที่ไม่แข็งแรง เช่น กระดูกปลูกเชื่อม (bone graft) หรือสิ่งที่ใช้แทนกระดูกปลูกเชื่อม รวมถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างโครงกระดูกกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่

Bioresorbable implants are used in bone graft applications.
ไฮโดรซอร์บ" เทลามอน กรงเชื่อมต่อกระดูกสันหลังช่วงเอวชนิดย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สำหรับใช้ใส่กระดูกปลูกเชื่อมเพื่อมิให้เกิดการเขยื้อน

เมื่อเดือนมกราคม 2546 แมคโครพอร์ ไบโอเซอร์เจอรี่ ได้รับการอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ CE เพื่อนำไฮโดรซอร์บ" เทลามอน กรงเชื่อมต่อกระดูกสันหลังช่วงเอวชนิดย่อยสลายได้ทางชีวภาพออกสู่ท้องตลาดในยุโรป อุปกรณ์ใส่ในร่างกายนี้สามารถนำไปใช้เมื่อหมอนรองกระดูกได้รับความเสียหายจากการบาดเจ็บ จากโรคหรือการเสื่อมเนื่องจากวัยชรา และเมื่อจำเป็นต้องทำการผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง

Bioresorbable implants are used in conjunction with rigid fixation in specific spine applications.
ภาพประกอบข้างบนแสดงให้เห็นถึงการใช้ไฮโดรซอร์บ" เพื่อช่วยเชื่อมกระดูกสันหลัง โดยจะไปตรึงหรือยึดตำแหน่งของกระดูกที่นำมาใช้ต่อเชื่อม และเพื่อช่วยรักษาหรือคงช่องว่างระหว่างข้อกระดูกสันหลังอย่างแข็งแรงมั่นคง เมื่อกระดูกเชื่อมต่อแล้วร่างกายกจะย่อยสลายอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นเอง

อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ใช้กับกระดูกสันหลัง และในศัลยกรรมกระดูกนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทแมคโครพอร์ ไบโอเซอร์เจอรี และมีบริษัทเมดทรอนิค โซฟามอร์ ดาเนค ซึ่งเป็นบริษัทหุ้นส่วนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่วยนำออกสู่ตลาดและเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วทั้งยุโรป

แผ่นฟิล์มบางชนิดย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
การขยายฐานเทคโนโลยีทางด้านวัสดุอุปกรณ์ชีวภาพยังมีแผ่นฟิล์มบางชนิดย่อยสลายได้สำหรับนำไปใช้เสริมความแข็งแรงให้กับเนื้อเยื่ออ่อน ใช้ในการผ่าตัดซ่อมแซมเนื้อเยื่ออ่อน อีกทั้งสำหรับใช้ป้องกันการเกาะติดกันของแผลผ่าตัดภายหลังการผ่าตัด แผ่นฟิล์มนี้ยังสามารถนำไปใช้ในศัลยกรรมเฉพาะทางอีกหลายๆ ด้านได้ด้วย

Bioresorbable thin films are used for soft tissue applications.
แผ่นฟิล์มป้องกันการเกาะติดกันของแผลผ่าตัดชนิดย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ใช้กับเนื้อเยื่ออ่อน

ไฮโดรซอร์บ" ชีลด์ ชนิดแผ่นคลุม ได้รับเครื่องหมาย CE ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยึดบาดแผลเป็นการชั่วคราว และช่วยในการผ่าตัดซ้ำโดยจะช่วยให้เกิดรอยแนวสำหรับการผ่าตัด อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดการเกาะติดกันของแผลในการผ่าตัดกระดูกสันหลังบางประเภท ไฮโดรซอร์บ" ชีลด์ ชนิดแผ่นคลุม ผลิตขึ้นโดยบริษัทแมคโครพอร์ ไบโอเซอร์เจอรี่ และมีบริษัทเมดทรอนิค โซฟามอร์ ดาเน็ค เป็นผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำออกสู่ตลาด และเป็นผู้แทนจำหน่ายทั่วทั้งยุโรป

HYDROSORB(tm) Shield is used for adhesion control in certain spinal applications.
ภาพประกอบแสดงให้เห็นการใช้แผ่นฟิล์มที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

 ดูข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วารสารและสิ่งตีพิมพ์ของบริษัท
รายงานผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
คำถามที่มีผู้ถามบ่อย อุปกรณ์และวัสดุชีวภาพ

แมคโครพอร์ โอเอส" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในสหรัฐของบริษัทแมคโครพอร์ ไบโอเซอร์เจอรี จำกัด

ไฮโดรซอร์บ" เป็นเครื่องหมายทางการค้าของบริษัท เมดทรอนิค โซฟามอร์ ดาเน็ค


Back to Top
Home | About Us | Research & Technology | Resource Center
Investor Information | Physician Information | Patient Information
Search | Contact Us | Site Map | Help | Privacy & Terms of Use
© 2004 MacroPore Biosurgery